Top 99 no extension

18. mka.no
23. aco.no
70. bio.no
71. gbm.no
97. ski.no