Top 99 bg extension

12. cpi.bg
15. dom.bg
27. lom.bg
38. mtd.bg
42. cea.bg
57. hid.bg